Doel

1 De stichting heeft ten doel:
a. repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving in de gemeente Barendrecht;
b. reparatiekennis te behouden en te verspreiden;
c. de sociale cohesie in buurten te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. in Barendrecht bijeenkomsten te organiseren, waarbij mensen kapotte goederen van thuis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren en waarbij mensen met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact worden gebracht;
b. het verrichten van alle andere wettelijke middelen die tot het gesteide doel kunnen leiden

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting Repair Café Barendrecht streeft op deze manier naar meer duurzaamheid door verlengen van de levensduur van goederen, hergebruik van onderdelen en het reduceren van de hoeveelheid afval.

Ons motto:

Bankrekening: NL27 RABO 0355 803 135 t.n.v. Stichting Repair Café Barendrecht
KvK nummer: 78176883

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Repair Café Barendrecht bestaat op dit moment uit:

voorzitter  Peter Klaassen
secretaris  Willem de Graaf
penningmeester  Theo Bierman
planning en vrijwilligers  Han Vlieg
PR en media  – iets voor jou?! –